+ 40 731 372 192

Informare si declarație de acceptare a prelucrării datelor cu caracter personal

Site-ul https://myjet.ro/reprezintă platforma online sub care comunică Societatea MY JET
S.R.L. , C.U.I. 17591289, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J03/965/2005, cu sediul
în jud. Argeș, mun. Pitești, str. Negru Vodă nr.30, cam. 4, e-mail office@myjet.ro telefon
0755/121.222,
Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod
confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date, precum și cu legislația română în domeniu.
Societatea colectează, utilizează, stochează, ș.a., într-un cuvânt „prelucrează” oricare dintre
următoarele date despre clienți, iar în cadrul documentului de față ne vom referi la acestea
drept „date personale”: numele și prenume, CNP, data nașterii, datele actului de identitate,
domiciliul, reședința, semnătura, adresă de e-mail și număr de telefon dacă au fost
furnizate, număr de cont bancar și alte informații bancare în cazul plăților, date de sănătate
în cazul pasagerilor cu afecțiuni incompatibile cu zborul, alte date cerute în procedura de
înregistrare de către autorități, celelalte date care sunt obținute din procesul de vizitare a
site-ului și pentru care există o informare distinctă (adresa IP a computerului de la care se
face accesarea, data și ora accesării sau solicitării, denumirea paginii accesate/fișierului
accesat, ș.a.). De asemenea, vă informam că Societatea prelucrează doar date personale
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate, conform principiului “reducerii la minimum a datelor” prevăzut de art. 5, lit. C
din Regulament.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile următoare: negocierea,
începerea, menținerea, executarea, încetarea raportului juridic, relației contractuale,
oferirea de asistență, înștiințarea despre produsele și serviciile oferite, personalizarea și
îmbunătățirea acestora, fidelizarea clientelei, identificarea online a persoanelor vizate,
accesul la produse și servicii, prevenirea și combaterea faptelor sancționate de lege,
obligații stabilite de lege în sarcina operatorului în legătură cu prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, activități de registratură, corespondență, curierat,
arhivare, scopuri analitice și de evaluare a riscului pentru operator, raportări financiare și
către autorități, soluționare litigii, proceduri, expertize, ș.a.;
Persoanele care pot avea acces la date, ca urmare a interacțiunii cu operatorul, pot fi:
piloții, însoțitorii de zbor, staff-ul aeroportului, persoanele din conducerea operatorului,
persoanele care asigură dezvoltarea, mentenanța și securitatea IT, contabilii, furnizori de
servicii în vederea efectuării plăților on-line, societăți de curierat (ex: când se expediază
comunicări, se utilizează numele și domiciliul), firmele de marketing, autorități publice,

birouri notariale, cabinete de avocatură (ex: când se dau declarații sau se recuperează
debite neplătite, se utilizează datele de identificare), societăți de arhivare (ex: când se
arhivează documentele, se predau unui furnizor de servicii de arhivare sau Arhivelor
Naționale), finanțatori, sponsori (ex: pentru a analiza realitatea cheltuirii sumelor pe care
le finanțează), persoane juridice către care operatorul a cesionat contractele, drepturile sau
obligațiile legate de acestea sau a subcontractat serviciile oferite, alte persoane, pentru
realizarea scopului respectiv. Acordul în vederea utilizării datelor include și transmiterea
acestora către partenerii noștri, astfel că datele colectate pot fi redirecționate și către acești
terți. Orice persoană care intră în posesia datelor personale are obligația de a respecta
drepturile dumneavoastră în aceeași măsură ca și operatorul.
Dintre aceștia considerăm că sunt de interes pentru dumneavoastră următorii parteneri,
care, prin sprijinul lor, fac posibilă utilizarea platformei:
 Denumire––––––, sediu–––––––, scop–––––––;
 Denumire––––––, sediu–––––––, în scopul procesării plăților
(prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod
direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora și sunt prelucrate
conform Politicii de confidențialitate furnizorului de plăți;

Denumire––––––, sediu–––––––, în scopul stocării datelor în cloud și
păstrării copiilor de rezervă (backup), în variantă criptată;
Denumire––––––, sediu–––––––, în scopul administrării și întocmirii
documentelor de natură contabilă;
Denumire––––––, sediu–––––––// Aplicația Avinode , în scopul
întocmirii și administrării documentelor de zbor (listele de pasageri, ș.a.);
Denumire––––––, sediu–––––––, care facilitează marketingul și
analiza traficului web;

Datele personale vor fi prelucrate în temeiul consimțământului acordat de dumneavoastră
precum și în temeiul legii, atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea
raportului juridic dintre noi, îndeplinirii unei obligații legale (spre exemplu obligația de
arhivare, de a cunoaște clientela), protejarea intereselor vitale ale altei persoane,
îndeplinirea unei sarcini care servește un interes public, îndeplinirea intereselor legitime
ale operatorului sau altei persoane (spre exemplu: cunoașterea pieței, analiza solvabilității
partenerului contractual, securizarea locației), sau altor situații prevăzute de lege. Aveți
dreptul de a vă retrage consimțământul, în măsura în care acesta nu contravine legii și nu
împiedica executarea raportului juridic. Vă informăm că, în lipsa sau retragerea
consimțământului dumneavoastră, sau refuzul de a furniza datele necesare, raportul juridic
dintre noi nu se poate încheia și nici executa. Retragerea consimțământului se poate face în
orice moment la fel de simplu ca și acordarea lui si produce efecte pentru viitor, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia, sau legalitatea prelucrării efectuate în temeiul legii.

Perioada pentru care vor fi stocate datele: până la încetarea temeiului, respectiv
retragerea consimțământului dumneavoastră, sau încetării temeiului legal în baza căruia

sunt prelucrate (încetarea interesului legal, încetarea duratei arhivării, modificări
legislative, ș.a.). După încetarea temeiului, datele personale sunt triate și vor primi
destinațiile din regulamentul cuprinzând politicile generale în domeniul protecției datelor:
distruse, arhivate, alte situații consimțite de dumneavoastră. sau prevăzute de lege.
-pentru datele colectate online prin intermediul cookie-urilor se aplică termenele
prevăzute în acea politică.

Drepturile dumneavoastră:

a) Dreptul de a fi informat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor de operator;
b) Dreptul de acces asupra datelor: de a obține confirmarea prelucrării și acces la
respectivele date;
c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
d) Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dacă: datele nu mai sunt necesare
scopului inițial, persoana vizată își retrage consimțământul conform regulamentului
și nu există alt temei pentru prelucrare, sau se opune prelucrării în condițiile
regulamentului, datele au fost prelucrate în mod ilegal, ștergerea este impusă de o
obligație legală, datele au fost colectate în legătură cu oferta de servicii;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării dacă: persoana vizată contestă exactitatea
datelor sau s-a exercitat dreptul de opoziție, prelucrarea este ilegală, sunt solicitate
în scop litigios;
f) Dreptul la portabilitatea datelor la alt operator;
g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris, de exemplu: prin
email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția
datelor: Dan Paulopol-Necula, e-mail dan.paulopol@paulopol.ro, adresa București, Splaiul
Unirii, nr. 16, et. 9, ap. L1.
De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la operator și în fața Autorității Naționale
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, dacă nu
sunteți mulțumit în legătură cu măsurile luate de operator cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Mijloacele de prelucrare și măsuri de protecție.

Operatorul folosește mijloace de
prelucrare fizice (dosare, înscrisuri, registre, ș.a.) și digitale (directoare, fișiere, tabele foi
de calcul, ș.a) și a luat măsurile de securitate necesare conform politicilor GDPR și
Regulamentului European: asigurarea cu parole, desemnarea unor persoane care prezintă
garanții adecvate, ș.a. Datele din înscrisuri sunt stocate la sediul nostru, iar cele din mediul
digital sunt stocate pe calculatoarele noastre și pe servere situate în cadrul unor state care
oferă garanții adecvate. Menționăm că mijloacele de prelucrare digitale pot fi și
automatizate putând să ducă la crearea de profiluri și luarea deciziilor automatizate, spre
exemplu: trimiterea unor informări, notificări (sms-uri/e-mailuri) pasagerilor în legătură
cu zborul, condițiile meteo, condițiile de călătorie în țara de destinație, ș.a.

Transferul către alte state:

De principiu, operatorul nu transferă date către alte state;
acest lucru poate interveni atunci când serviciul de găzduire al operatorului sau al
destinatarilor este situat în altă țară, sau în cadrul corespondenței cu conducerea societății,
atunci când aceasta este situată în state terțe.
În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi
modificări (schimbarea numelui, a adresei de domiciliu/reședință, etc.) vă rugăm să ne
informați în acest sens. De asemenea, vă informăm că regimul intern de prelucrare a
datelor personale se poate schimba de-a lungul timpului și că aveți obligația să vă informați
despre stadiul actual de fiecare dată când beneficiați de serviciile noastre printr-o scrisoare
sau un e-mail adresat conducerii noastre sau reprezentantului nostru cu protecția datelor.

Prin navigarea pe site, prin continuarea procedurii de înregistrare pe site, prin apăsarea
butoanelor de acțiune pe site, prin bifarea opțiunii corespunzătoare în ferestrele de dialog
și prin orice alt mod de interacționare cu site-ul nostru, recunoașteți că ați fost informat
despre regimul de prelucrare a datelor personale aplicabil la nivelul operatorului și vă
acordați consimțământul la prelucrarea datelor personale în condițiile de mai sus și ale
politicilor GDPR ale Societății pe care le puteți consulta oricând la sediul operatorului.
De asemenea, vă dați consimțământul și la trimiterea automată de produse, servicii ale
societății, sau diverse evenimente de care, în opinia noastră, ați putea fi interesat, inclusiv
de tip notificări/alerte prin sms, e-mail, în fereastra browser-ului, pe baza datelor
disponibile (această opțiune se poate modifica ulterior, iar pentru alertele din fereastra
browser-ului puteți modifica setările browser-ului).

+ 40 755 121 222

One Tower Building Calea Floreasca 159-165, Floor 3, Sector 1, 014457, Bucharest

Developed by marketlab